Grantové poradenství

Městům, obcím, organizacím státní správy a samosprávy, právnickým a fyzickým osobám, výzkumným i vědeckým ústavům zajistíme:

 • odbornou pomoc při přípravě projektu
 • zpracování a podání žádosti včetně příloh
 • administraci a průběžné doplňování údajů v elektronickém prostředí, monitorovací zprávy a žádosti o platby v průběhu realizace projektu
 • závěrečné vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program životní prostředí (OPŽP) je jedním z tématických operačních programů v rámci Národních programů, jehož úkolem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Pomocí OPŽP je možné do r. 2020 z evropských fondů SFŽP získat dotaci až 100 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.

Je možné žádat v rámci těchto 5 prioritních os:

 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  např. výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod, kanalizací, úpraven vody, zdrojů, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  např. pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (např. kotle) nejlepší emisní třídy, výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, pořízení technologií ke snižování emisí
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  např. předcházení vzniku odpadů, kompostéry, sběrné dvory, kompostárny, rekultivace starých skládek, systém pro separaci a svoz odpadů, překladiště a sklady komunálního odpadu, sanace kontaminovaných lokalit, technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění, výstavba a rekonstrukce zařízení pro snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  např. revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů, zakládání a obnova parků a stromořadí, hřbitovů, lesoparků, zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně
 5. Energetické úspory
  např. celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, výměny zdroje tepla, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání

Národní operační programy

Národní operační programy patří, stejně jako OPŽP, v novém programovém období 2014–2020 mezi programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Do roku 2020 je možné čerpat prostředky z celkem 10 regionálních operačních programů (včetně OPŽP). Národní operační programy zohledňují potřeby příslušných oblastí, obecně se však zaměřují na následující témata.

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  např. rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti, rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
  např. posilování kapacit pro kvalitní výzkum, rozvoj vysokých škol, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  např. podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.
 4. Operační program Doprava,
  řízený Ministerstvem dopravy;
  např. modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
  např. zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  např. doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa
 7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
  např. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  např. dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
  např. udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
  např. rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

A MNOHÉ DALŠÍ

Nabízíme Vám dále zajištění grantového poradenství i v oblasti dotací a grantů z krajských úřadů, magistrátů statutárních měst, případně z dalších zdrojů.