Zavádění systémů managementu ISO 9001, ISO 14001

Nabízíme Vám nový přístup při řešení problematiky ochrany životního prostředí.

Právní předpisy platné pro oblast ochrany životního prostředí kladou na firmy a organizace nemalé nároky. Zavedení EMS a následná certifikace zlepší postavení Vašich výrobků a služeb v tuzemsku i v zahraničí.

Naše poradenská činnost je založena na vypracování analýzy současného stavu přístupu k životnímu prostředí. V návaznosti na výsledek pro Vás navrhneme vhodný postup, vedoucí ke zdokonalení a případně k nápravě současného stavu. Nabízíme Vám odbornou pomoc při výběru certifikačního orgánu. Závěrečným krokem zavádění EMS je udělení certifikátu ISO 14001 a tím zviditelnění činnosti firmy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k veřejnosti.

Koncepce poradenského servisu je zpracovaná v souladu s normou ČSN EN ISO 14001 a souvisejících norem.

Cíle zavedení EMS :

 • stanovit ekologickou koncepci firmy
 • určit priority a ekologické cíle
 • stanovit harmonogram prací zavádění ekologické koncepce a dosažení stanovených cílů
 • aktivní přístup organizace k oblasti ochrany životního prostředí v rámci svých činností

Příprava a zavedení systému dle ČSN EN ISO 14001

V rámci nabízených služeb pro Vás zajistíme následující činnosti:
 • analýzu aktuálního stavu ve vztahu k životnímu prostředí
 • zpracování příručky managementu environmentu
 • odbornou pomoc při zpracování registru legislativy
 • odbornou pomoc při zpracování environmentální politiky, stanovení cílů a programů managementu environmentu
 • identifikaci environmentálních aspektů a dopadů činností firmy a následné vypracování registru environmentálních aspektů
 • návrh a odbornou pomoc při zpracování potřebné dokumentace pro stanovené postupy
 • provedení interního auditu společně se jmenovaným interním auditorem
 • firmy a zpracování podkladů pro zprávu pro přezkoumání vedením
 • proškolení zaměstnanců v oblasti systému managementu environmentu
 • zajištění přítomnosti poradce při certifikaci systému managementu environmentu
 • odbornou pomoc při výběru certifikačního orgánu
 • odbornou spolupráci při recertifikaci zavedeného systému EMS

Pokud firma potřebuje naplnit požadavky QMS a EMS, nabízíme zavedení systému integrovaného managementu.