Koncepční a plánovací dokumentace

Státní správě i podnikatelským subjektům nabízíme zpracování koncepčních a plánovacích dokumentů, studií a posudků z oblasti ochrany životního prostředí.

 1. ENVIRONMENTÁLNÍ AUDITING
 2. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽP – EIA, SEA
 3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 5. OVZDUŠÍ
 6. HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY

Enviromentální auditing

Nabízíme Vám zpracování environmentálního auditu, zahrnující systematické, dokumentované, periodické a objektivní vyhodnocení systému péče o životní prostředí ve Vašem úřadě či společnosti.

Environmentální audit Vám:

 • usnadní kontroly nejvyššího vedení společnosti v řízení ochrany životního prostředí
 • vyhodnotí shody péče o životní prostředí s postupy společnosti včetně souladu s požadavky právních předpisů
 • předchází finančním postihům za neplnění právních předpisů a norem, případně zvýšeným nákladům na odstraňování havárií a škod na životním prostředí

Posuzování vlivů na ŽP

EIA (Environmental Impact Assessment)

Principem posuzovacího procesu je zhodnocení všech předpokládaných přímých a nepřímých důsledků určitého záměru, tj. činností, technologií, staveb na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví.

SEA (Strategic Environmental Assessment)

Je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí.

Nabízíme Vám:

 • pracování oznámení a dokumentací
 • zpracování posudků

Odpadové hospodářství

V letech 2004 – 2015 jsme zpracovávali koncepce, plány odpadového hospodářství a pravidelná vyhodnocování POH pro 6 krajů a hl. město Prahu, což představuje více než 1/3 naší republiky.

V roce 2015 jsme zpracovali Plány odpadového hospodářství pro období 2016–2025 pro 5 krajů – Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský a Hl. m. Prahu.

V letech 2004 – 2017 jsme zpracovali, projednali a úspěšně obhájili několik set plánů odpadového hospodářství obcí a města i dalších původců odpadů ve všech krajích naší republiky.

Krajům, mikroregionům, městům, obcím, firmám nabízíme:

 • plány odpadového hospodářství
 • studie v oblasti odpadového hospodářství
  • množství a složení odpadů v obcích, městech, regionech a na území krajů
  • optimalizace sběru odpadů a jejich dalšího možného využití či odstranění
  • logistiky toku odpadů
  • zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů
  • a jiné
 • havarijní plány nakládání s odpady pro krizové situace
 • rizikové analýzy

Vodní hospodářství

Z oblasti vodního hospodářství Vám nabízíme zpracování:

 • plánů rozvoje vodovodů a kanalizací
 • povodňových plánů
 • protipovodňových opatření
 • studií záplavových území
 • vodohospodářských posouzení

Ovzduší

Nabízíme:

 • emisní studie
 • imisní studie
 • plány snížení emisí
 • rozptylové studie
 • odborné posudky
 • studie proveditelnosti

Hodnocení rizika ekologické újmy

Nabízíme:

 • vypracování základního i podrobného hodnocení rizik ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti podléhající hodnocení.