Poradenský servis pro síťové zákazníky - vzor ŠKODA AUTO a.s. a ČSOB, a.s.

VZOR: KONCEPCE PORADENSKÉHO SERVISU PRO ŠKODA AUTO A.S.

Ve spolupráci se servisními službami ŠKODA AUTO a.s. jsme zpracovali koncepci poradenského servisu pro oblast ochrany životního prostředí. Cílem poradenského servisu je vypracování analýzy současného chování sledovaného podniku ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdokonalení a případně zavedení systému ekologického řízení podniku. Servisní partneři Škoda Auto mohou využívat jednotlivé služby za zvýhodněné ceny dle aktuálního ceníku.

V rámci zavedeného systému poskytujeme následující služby:
 • externí podnikový ekolog
 • vypracování, doplňování a aktualizace provozních řádů
 • vypracování plánu havarijních opatření
 • zpracování souhrnné provozní evidence a výpočet zpoplatnění ovzduší
 • vedení evidence o produkci a nakládání s odpady a zpracování ročního hlášení
 • zpracování žádosti o povolení k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování plánu odpadového hospodářství
 • výpočet zpoplatnění povrchových vod
 • zajištění cenových nabídek na služby v oblasti ŽP

Ekologické osvědčení

Servisním partnerům Škoda Auto dále nabízíme získání prestižního certifikátu Ekologické osvědčení. Tento certifikát je dokladem, že firma dodržuje veškeré ekologické předpisy a normy v oblasti ochrany životního prostředí a zavádí technologické postupy šetrné k životnímu prostředí. Certifikace se řídí přesnými pravidly, prověřován je přístup k životnímu prostředí ve všech činnostech, kterými se servis zabývá. Jedná se o ochranu ovzduší, ochranu vod, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a další oblasti. Certifikát je podnikům udělován po splnění veškerých kriterií na časově omezenou dobu.

Udělením Ekologického osvědčení získáte:
 • zvýšení image a reklamy servisu ve vztahu k zákazníkům a široké veřejnosti
 • ekonomické výhody ze strany Škoda Auto (finanční úlevy při certifikaci ISO)
 • podrobný přehled o stavu a chování servisu k životnímu prostředí
 • jistotu vedení servisu ve vztahu ke kontrolním úřadům pro ochranu životního prostředí
 • úspory nákladů díky zamezení nedostatkům

VZOR: KONCEPCE PORADENSKÉHO SERVISU PRO ČSOB, A.S.

Předmětem poradenského servisu je odborné poradenství a spolupráce při zabezpečení centrálně usměrňované ochrany životního prostředí u pracovišť a objektů ČSOB, a.s. na území České republiky, v souladu s platnými právními předpisy.

V rámci zavedeného systému poskytujeme následující služby:
 • odborná spolupráce při zpracování vnitřních pokynů a následné realizaci koncepce v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, nakládání s chemickými látkami a hygieny
 • zpracování ekologických auditů budov
 • zpracování havarijních plánů
 • zpracování plánu odpadového hospodářství původce a jeho aktualizace