Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

-> 20.1.2020

Dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.  mají všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.
 
Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Hlášení je podáváno přes ISPOP.
 
V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám pomůžem splnit Vaši ohlašovací povinnost.