Podpora projektů v oblasti předcházení vzniku odpadů

-> 19.5.2020

Již pouze do 31.7.2020 je možné podat žádost o dotaci do Výzvy č. 122 na projekty v oblasti odpadového hospodářství do OPŽP. V současné době harmonogram výzev nepočítá s další obdobnou výzvou v tomto programovém období OPŽP. 
 
Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.
Projekty lze zaměřit na předcházení vzniku komunálních nebo průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).
Mezi příklady podporovaných projektů patzří například:
  • předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany,
  • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků,
  • vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny apod.
  • realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti (v režimu odpadů).
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 250 mil. Kč a je dále rozdělena takto:
Alokace u typového projektu na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
Alokace u ostatních typových projektů je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.
 
Výše podpory je stanoven až do 85% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 
Další informace lze získat přímo na stránkách OPŽP
 
 
V případě zájmu o zpracování a podání žádosti o podporu nás neváhejte kontaktovat. 
 
email: ises@ises.cz
tel.: 603 119 370 / 233 339 718